'കെഎസ്ആർടിസിയെ കറവപ്പശുവാക്കുന്നു' | A Jayashankar

 Conferencing
5

Video Details

കെഎസ്ആർടിസിയെ കറവപ്പശുവാക്കിയാണ് നീർക്കോലി പാർട്ടികൾ നിലനിൽക്കുന്നത്; അതിനായി അവർ പല പരിഷ്കാരങ്ങളും കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അഡ്വ. എ ജയശങ്കർ
Adv A Jayashankar about KSRTC Swift
#KSRTC #ksrtcemployees #AsianetNewsLive #KeralaNewsLive #MalayalamNewsLive

Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ► http://goo.gl/Y4yRZG for Malayalam News Live updates

Website ► http://www.asianetnews.com
Facebook ► https://www.facebook.com/AsianetNews
Twitter ► https://twitter.com/AsianetNewsML

Download India’s No. 1 Malayalam Live News Asianet Mobile App:
► For Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vserv.asianet
► For iOS users: https://apps.apple.com/in/app/asianet-news-official/id1093450032

Asianet News - Kerala's No.1 News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. The latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on asianetnews.com

Date Added: 2022-04-13

Category: Conferencing

Watched 38 times

Tags: None

inkovids

11:14
NayanAsin Found True Love On Omegle !! *Funny Troling*
#mystery box #assassinsarmy I hope you enjoyed the video ❤️ Asin bhushan instagram✅ https://instagram.com/asin.bhushan Rohan asin instagram✅ https://instagram.com/rohan.asin ᴊᴏɪɴ ᴏᴜʀ ᴅɪsᴄᴏʀᴅ https://discord.gg/assassins Free Fire Top Country 1.Garena Free Fire Indonesia Live 2.Garena Free Fire Brazil Live 3.Garena Free Fire Brasil Live 4.Garena Free Fire India Live 5.Garena Free Fire Singapore Live 6.Garena Free Fire Thailand Live IF YOU WANT ANY TYPE OF PROMOTION OR ɪғ ᴜ ʜᴀᴠᴇ ᴀɴʏ ᴘʀᴏʙʟᴇᴍ ᴡɪᴛʜ ᴏᴜʀ ᴄᴏɴᴛᴇɴᴛ ᴏʀ ᴛʜɪɴᴋ ɪᴛ ɪs ᴏᴡɴᴇᴅ ʙʏ ᴏᴛʜᴇʀ ᴏʀ ᴀɴʏ ᴛʏᴘᴇ ᴏғ ᴄᴏᴘʏʀɪɢʜᴛ ɪɴғʀɪɴɢᴇᴍᴇɴᴛ ᴜ ᴄᴀɴ ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛ us on assassinarmy0007@gmail.com ᴄᴏᴘʏʀɪɢʜᴛ ᴅɪsᴄʟᴀɪᴍᴇʀ ᴜɴᴅᴇʀ sᴇᴄᴛɪᴏɴ 107 ᴏғ ᴛʜᴇ ᴄᴏᴘʏʀɪɢʜᴛ ᴀᴄᴛ 1976 ᴛʜᴇ ᴀʟʟᴏᴡᴀɴᴄᴇ ᴡᴀs ᴍᴀᴅᴇ ғᴏʀ ''ғᴀɪʀ ᴜsᴇ'' ғᴏʀ ᴘᴜʀᴘᴏsᴇ sᴜᴄʜ ᴀs ᴄʀɪᴛɪᴄɪsᴍs ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ ɴᴇᴡs ʀᴇᴘᴏʀᴛɪɴɢo ᴛᴇᴀᴄʜɪɴɢ sᴄʜᴏʟᴀʀsʜɪᴘ ᴀɴᴅ ʀᴇsᴇᴀʀᴄʜ ғᴀɪʀ ᴜsᴇ ɪs ᴀ ᴄᴏᴘʏʀɪɢʜᴛ ʟᴀᴡ ᴛʜᴀᴛ ᴡɪʟʟ ᴡɪʟʟ ᴏᴛʜᴇʀᴡɪsᴇ ʙᴇ ɪɴғʀɪɴɢɪɴɢ ɴᴏɴ-ᴘʀᴏғɪᴛ ᴇᴅᴜᴄᴀᴛɪᴏɴ ᴏʀ ᴘᴇʀsᴏɴᴀʟ ᴜsᴇ ɪғ ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ ᴀɴʏ ᴘʀᴏʙʟᴇᴍ ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛ ᴜs ᴡᴇ ᴡɪʟʟ ʀᴇᴏᴍᴠᴇ ᴏᴜʀ ᴠɪᴅᴇᴏ
  Omegle
Loading...